GEAR4MUSIC ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijgewerkt op 4 december 2019


PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Ons volledige privacy- en cookiebeleid kan hier worden bekeken


 

KLACHTEN VAN KLANTEN

Mocht u als klant een klacht willen indienen, kunt u in de eerste instantie Gear4music bellen of mailen naar customerservices@gear4music.nl. U kunt ook gebruik maken van het online klachtenformulier op de contactpagina op de website. In veel gevallen wordt een klacht het snelst opgelost door de persoon die verantwoordelijk is voor het probleem in kwestie. Als de klacht door deze persoon is ontvangen, kunnen zij de klacht wellicht snel oplossen end it ook doen indien mogelijk en passend.

Onafhankelijk of de klacht nu wel of niet is opgelost, zal de informatie over de klacht binnen een week worden doorgegeven aan de manager van onze klantenservice. Na ontvangst van de klacht registreert de manager van de klantenservice de klacht in het klachtenlogboek. Indien de klacht nog niet is opgelost, delegeert de manager een geschikte persoon om een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen. Als de klacht betrekking heeft op een specifieke persoon, dan moet deze op de hoogte worden gebracht en een eerlijke kans krijgen om te reageren. Klachten moeten binnen 3 werkdagen erkend worden door de persoon die de klacht behandelt.

In de ontvangstbevestiging moet worden vermeld wie de klacht in behandeling heft en wanneer deze persoon die de klacht heft ingediend een antwoord kan verwachten. Idealiter ontvangen klachtindieners binnen 2 weken een definitief antwoord. Als dit niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld een onderzoek niet volledig is afgerond, moet een voortgangsrapport worden gestuurd met een indicatie wanneer een volledig antwoord zal worden gegeven. Of de klacht grondig is of niet, in het antwoord aan de klachtindiener moet worden beschreven welk gevolg aan de klacht is gegeven, de conclusies van het onderzoek en de eventuele acties die worden ondernomen als gevolg van de klacht. Indien de klachtindiener van mening is dat het problem in de eerste fase niet op een bevrediginde wijze is opgelost, kan hij of zij verzoeken dat de klacht door de Raad van Bestuur wordt herzien. In dit stadium wordt de klacht doorgegeven aan de Raad van Bestuur. Het verzoek tot herziening door de Raad van Bestuur dient binnen een week na ontvangst van het verzoek te worden bevestigd. In de ontvangstbevestiging moet worden vermeld wie de zaak zal behandelen en wanneer de klager een antwoord kan verwachten.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Geen verklaring of verkoopvoorwaarde die deel uitmaakt van deze voorwaarden beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten zoals beschreven in de EC Consumer Rights Directive 2014.

Alle bestellingen die door Gear4music Limited (de verkoper) aanvaard worden, zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden, die deel uitmaken van en bepalend zijn voor de koopovereenkomst. Een klant die een product aanvaardt wordt geacht in overeenstemming met deze voorwaarden van verkoop te zijn, tenzij de klant zich binnen 15 dagen na ontvangst van deze brief of levering van de bestelde producten schriftelijk bij de verkoper meldt. Mocht de klant schriftelijk of anderszins de verkoper een voorwaarde willen opleggen die in strijd is met deze voorwaarden of er een aanvulling op vormt, zal deze voorwaarde niet worden geaccepteerd. Deze voorwaarden kunnen door geen vertegenwoordiger van de verkoper worden veranderd.

Wij slaan de inhoud van dit contract op en sturen u de details van uw bestelling, evenals onze algemene voorwaarden via e-mail. U kunt hier altijd de voorwaarden nalezen. De details van uw recente bestellingen kunnen worden gevonden in uw klanten login.


BETALINGSVOORWAARDEN

Voor bestellingen die met een krediet- of debetkaart worden geplaatst, wordt de betaalkaart niet gedebiteerd totdat de bestelling daadwerkelijk wordt verzonden, met uitzondering van volledige computersystemen of pakketten die zijn geconfigureerd volgens de eisen van de klant, in welk geval de krediet-/debetkaarten onmiddellijk na het plaatsen van een bestelling worden gedebiteerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om geen betaling per credit- of debetkaart te aanvaarden. Cheques moeten worden ingeklaard voor de levering van de goederen, wat 7-10 dagen in beslag neemt, daarom wordt directe overschrijving aanbevolen wanneer betaling per kaart niet mogelijk of niet geaccepteerd is. De verkoper accepteert alleen inkooporders tegen 30 dagen kredietvoorwaarden van erkende onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is volbracht en de verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen niet te verzenden tot de vrijgemaakte fondsen zijn ontvangen.


VERZENDING VAN BESTELLINGEN

De verkoper is niet gebonden aan een koopovereenkomst totdat de goederen door de klant zijn ontvangen. Zoals aangegeven op de productpagina worden de leveringsdata slechts bij wijze van schatting gegeven - de verkoper zal zijn uiterste best doen om de voor de levering genoemde datum na te leven. Veel producten worden door de verkoper op voorraad gehouden, maar in sommige gevallen is de aangegeven datum een schatting van de tijd die het kost om het artikel bij de fabrikant te bestellen en aan de klant te leveren. De verkoper behoudt zich het recht voor om een deel van de bestelling te verzenden, maar zal niet meer in rekening brengen dan de totale geadverteerde leveringsprijs voor de volledige levering van de bestelling.


GOEDEREN DIE TIJDENS HET VERVOER ZIJN BESCHADIGD

 1. Door de Klant ontvangen goederen die tijdens het transport schade hebben geleden, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de Verkoper worden gemeld.
 2. De Verkoper zal beschadigde goederen bij de Klant afhalen en de vervangende goederen zo snel mogelijk op eigen kosten leveren.
 3. De Verkoper aanvaardt de verantwoordelijkheid van de staat van de goederen totdat deze aan de klant zijn geleverd, zodat schade of breuk onderweg onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper valt, maar als er iets gebeurt nadat het aan de Klant is geleverd, de door de Klant aangewezen veilige plaats of de door de Klant aangeduide buurman, dan is de Klant verantwoordelijk en kan de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade.
 4. De Verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor goederen die beschadigd zijn tijdens transport indien de Klant de schade meer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen meldt.
 5. De Verkoper zal redelijke retourkosten vergoeden indien de Klant op onafhankelijke wijze kan aantonen dat de schade is toe te schrijven aan de Verkoper of de door hem/haar aangewezen koerier.
 6. Indien de geretourneerde goederen van de Klant ondanks de juiste en veilig afgesloten verpakking beschadigd raken tijdens het vervoer van de Klant naar de Verkoper, dan zal de Verkoper de verantwoordelijkheid op zich nemen indien de afhaling en levering door de Verkoper zijn geregeld en georganiseerd.
 7. Indien de Klant het product op kosten van de Klant naar de Verkoper heeft laten terugsturen, aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid en zal de Klant contact moeten opnemen met zijn/haar koeriersbedrijf voor een eventuele vergoeding voor het verlies van de terugbetaling of een beroep moeten doen op de door hem/haar gekozen transportverzekering.

LEVERING VAN HET VERKEERDE ARTIKEL

 1. Door de Klant ontvangen goederen die door de Klant als verkeerd geleverde goederen worden beschouwd, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de Verkoper worden gemeld
 2. De Verkoper zal de onjuiste goederen bij de Klant afhalen en zo spoedig mogelijk op eigen kosten vervangende goederen leveren.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de onjuiste of per ongeluk door de Verkoper aan de Klant geleverde items zonder bestelling of betaling te retourneren.
 4. Indien de Klant het artikel niet retourneert, zal de Verkoper de volledige kosten van het artikel aan de Klant in rekening brengen.

ANNULERING VAN BESTELLINGEN

 1. De Klant heeft het recht om niet langer dan 30 dagen na levering een bestelling te annuleren voor artikelen die hij of zij via de website van de Verkoper heeft gekocht of telefonisch of per e-mail heeft geplaatst.
 2. Bestellingen kunnen per brief, e-mail of telefoon worden geannuleerd.
 3. Artikelen dienen uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Klant de annulering aan de Verkoper heeft meegedeeld, geretourneerd te worden.
 4. Er gelden echter enkele beperkingen voor producten die na levering kunnen worden geannuleerd, zoals:
  • Software, CD's & DVD's die zijn gebruikt, niet zijn verzegeld en/of niet op naam van de Klant bij de fabrikant zijn geregistreerd;
  • Items die direct in contact komen met neus, oren of mond, zoals oordopjes of riet voor houtblaasinstrumenten;
  • Itens die zijn gepersonaliseerd of zijn gemaakt volgens een bepaalde specificatie of configuratie voor de Klant, met inbegrip van computersystemen, studiopakketten, audio- of videoproductiesuites;
  • Zaken die na levering onafscheidelijk met andere items zijn gemixt/geïnstalleerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd.
 5. Bestellingen van Klanten die goederen bevatten zie zijn ontworpen om samen te werken als een uniek pakket door de Klant bepaald en die specifieke tests of instellingen door de Verkoper vereisen, kunnen niet worden geannuleerd zonder de specifieke toestemming van de Verkoper en zijn onderhevig aan annuleringskosten.
 6. De Verkoper kan elke bestelling van een Klant annuleren totdat de goederen door de Klant zijn ontvangen, indien de Verkoper niet langer in staat is om het artikel te leveren, indien er een belangrijke prijswijziging van het artikel heeft plaatsgevonden of indien de Verkoper vermoedt dat de transactie frauduleus is. Indien een bestelling door de Verkoper wordt geannuleerd, zullen de door de Klant betaalde bedragen binnen 10 dagen volledig worden terugbetaald.

RETOURNERINGEN

 1. Producten kunnen worden geretourneerd voor volledige terugbetaling binnen 30 dagen na levering.
 2. Zolang de Klant de Verkoper binnen de 30 dagen na levering op de hoogte brengt, zal de Verkoper de standaard leveringskosten terugbetalen.
 3. Bij geannuleerde bestellingen worden er kosten in rekening gebracht voor het afhalen van de bestelling. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product.
 4. De terugbetaling van de leveringskosten en de gratis ophaling zijn exclusief de opties voor het upgraden van de levering, zoals installatie, levering door twee personen, levering op een bepaalde tijd en diensten op zaterdag.
 5. Wanneer de Verkoper geretourneerde goederen ontvangt, zullen deze worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat alle handleidingen, accessoires, gratis artikelen en andere onderdelen zich in de geretourneerde verpakking bevinden en dat de Klant redelijke zorg heeft besteed aan de goederen en ook redelijke zorg heeft gedragen om ervoor te zorgen dat de goederen op de juiste wijze zijn verpakt voor een veilig vervoer terug naar de Verkoper.
 6. Indien Verkoper goederen ontvangt die niet met redelijke zorg zijn behandeld, zal de Verkoper aan de Klant een vergoeding in rekening brengen die gelijk is aan de vermindering van de waarde van de goederen, of 10% van de aankoopwaarde, afhankelijk van wat het hoogste is.
 7. Indien de goederen gebrekkige handleidingen, accessoires, gratis artikelen of andere onderdelen bevatten, zal de verkoper de kosten van de ontbrekende artikelen aan de koper in rekening brengen.
 8. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op de eventuele terugbetaling die aan de Klant verschuldigd is.
 9. Indien de artikelen binnen 30 dagen na levering zonder de originele dozen en verpakking worden geretourneerd, zal een herbevoorradingstoeslag in rekening worden gebracht.
 10. Sommige artikelen komen alleen in aanmerking voor een geld-terug-garantie als ze ongebruikt en verzegeld in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, en in het geval van software, niet geregistreerd. Deze artikelen omvatten:
  • Software
  • CD's & DVD's
  • In-ear hoofdtelefoons en in-ear monitors
  • Oordopjes en gehoorbescherming
  • Mondstukken, riet, etc. voor houtblaas- en koperblaasinstrumenten
  • Producten voor mond-/lipverzorging
 11. De Verkoper kan geen retourzendingen accepteren van op maat gemaakte artikelen die zijn ontworpen om samen te werken als een uniek pakket, zoals een computersysteem dat is gebouwd volgens de persoonlijke specificaties van de Klant.
 12. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van de Verkoper en kunnen onderhevig zijn aan annulerings- en herbevoorradingskosten van minimaal 25%, mits de goederen in originele staat zijn.
 13. Voor alle geretourneerde houtblaas- en koperblaasinstrumenten geldt een saneringsvergoeding van € 5,-.

DEFECTE ARTIKELEN BINNEN DE GARANTIEPERIODE

 1. Alle producten hebben een garantie van 2 jaar, tenzij anders vermeld.
 2. Indien artikelen binnen 180 dagen na aankoop defect raken als gevolg van een fabricagefout, dan zal de verkoper het product volledig op kosten van de verkoper laten ophalen en repareren.
 3. Indien het product niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, dan zal een vervangend product worden uitgegeven, dat niet ouder is en niet in slechtere staat verkeert dan het oorspronkelijke product dat door de Klant is geretourneerd.
 4. Indien het artikel binnen de garantieperiode, maar na 180 dagen na de datum van levering, defect raakt, dan gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld, maar de Klant wordt geacht te betalen voor alle redelijke stappen om de fabricagefout aan te tonen en voor de kosten voor het terugsturen van het product naar de Verkoper.
 5. Producten kunnen niet meer dan 30 dagen na levering aan de Verkoper worden geretourneerd voor terugbetaling, tenzij de Verkoper niet in staat is aan zijn/haar garantieverplichtingen te voldoen.
 6. Deze garantie is niet van toepassing op artikelen die defect zijn geraakt als gevolg van verkeerd gebruik, accidentele schade of een andere reden dan fabricagefouten.
 7. Als een artikel na retournering aan de Verkoper niet defect blijkt, en buiten de periode van 30 dagen geld-terug-garantie valt, zal de Verkoper het artikel tegen een kleine vergoeding aan de klant terugsturen.
 8. De Verkoper raadt de Klant aan zijn of haar goederen te verzekeren.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade of inkomstenderving.
 2. Hoewel de Verkoper alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de geleverde goederen in alle opzichten overeenstemmen met de verstrekte specificatie of beschrijving, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor kleine wijzigingen in de specificatie, en geen enkele van deze kleine wijzigingen zal onderdeel uitmaken van enige vordering tegen de Verkoper.
 3. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de gegevens van de bestelling en betaling van de Klant te beveiligen, voor zover hij daartoe in staat is, maar bij gebreke van nalatigheid van de Verkoper kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de Klant zou kunnen lijden indien een derde ongeoorloofde toegang zou verkrijgen tot de gegevens die de Klant verstrekt bij de toegang tot of de bestelling via de Websites van de Verkoper.

UITGEBREIDE GARANTIEVOORWAARDEN

DEFECTE ARTIKELEN BINNEN DE GARANTIEPERIODE:

 1. Als het product defect raakt door een fabricagefout binnen een periode van twee jaar, zal de verkoper zorgen voor een gratis retourzending.
 2. Na twee jaar is de Klant verantwoordelijk voor de kosten voor het terugsturen van het product naar de Verkoper en de kosten voor het terugsturen van het product naar de Klant.
 3. De Verkoper zal redelijke retourkosten vergoeden indien de Klant op onafhankelijke wijze kan aantonen dat de fout te wijten is aan de Verkoper of de fabrikant.

GELD-TERUG-GARANTIE:

 1. Onder voorbehoud van de garantie-uitsluitingen zoals beschreven in dit document, kunnen producten worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling binnen het aantal aangegeven dagen na levering.
 2. In plaats van de standaard 30-dagen geld-terug-garantie van de Verkoper, is er tot 180 dagen beschikbaar (het exacte aantal dagen staat vermeld op de productpagina). Dit is onder voorbehoud van het volgende:
  Voor retourverzoeken binnen 30 dagen na levering:
  • De Klant moet de producten terugsturen naar de Verkoper, of de Verkoper kan de producten tegen een vergoeding laten afhalen, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het artikel.
  • Eventuele standaard leveringskosten die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant zullen worden terugbetaald.
  • De kosten van de uitgebreide garantie worden terugbetaald.
  Voor retourverzoeken na 30 dagen na levering:
  • Als de geld-terug-garantie wordt opgenomen na 30 dagen na levering maar tot 180 dagen na levering, moet de Klant de producten terugsturen naar de Verkoper, of als alternatief kan de Verkoper de producten tegen een vergoeding laten ophalen, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het artikel.
  • De kosten van de oorspronkelijke levering worden niet terugbetaald.
  • De kosten van de uitgebreide garantie die de Klant oorspronkelijk heeft betaald, worden niet terugbetaald.

 3. Voor alle geretourneerd houtblaas- en koperblaasinstrumenten geldt een saneringsvergoeding van € 5,-.
 4. De uitgebreide geld-terug-garantie geldt niet voor goederen die tijdens het transport beschadigd zijn en die na 14 dagen na levering worden gemeld (zie hieronder).
 5. Wanneer de Verkoper geretourneerde goederen ontvangt, zullen deze worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat ze zich in nieuwstaat bevinden en dat alle handleidingen, accessoires, gratis artikelen en andere onderdelen zich in de geretourneerde verpakking bevinden en dat de Klant een redelijke zorg heeft besteed aan de goederen.
 6. De Klant moet redelijke zorg dragen om ervoor te zorgen dat de goederen goed verpakt zijn voor een veilig transport terug naar de Verkoper.
 7. Indien de Verkoper goederen ontvangt die niet met redelijke zorg zijn behandeld, zal Verkoper aan de Klant een vergoeding in rekening brengen die gelijk is aan de vermindering van de waarde van de goederen, of 10% van de aankoopwaarde, afhankelijk van wat het hoogste is.
 8. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op de eventuele terugbetaling die aan de Klant verschuldigd is.

PRODUCTEN BESCHADIGD TIJDENS TRANSPORT
 1. Door de Klant ontvangen goederen die tijdens het transport schade hebben geleden, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de Verkoper worden gemeld.
 2. De Verkoper zal beschadigde goederen bij de Klant afhalen en de vervangende goederen zo snel mogelijk op eigen kosten leveren.
 3. De Verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor goederen die beschadigd zijn tijdens het transport indien de Klant de schade meer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen meldt. De Verkoper raadt de Klant zodoende aan om de goederen te controleren op transportschade zodra de Klant deze ontvangt.
 4. De Verkoper aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de staat van de goederen tot die aan de Klant worden geleverd, zodoende valt elke schade of breuk onderweg onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Maar als er iets gebeurt nadat het aan de Klant is geleverd, op de door de Klant aangewezen veilige plaats of de door de Klant aangewezen buurman, is de Klant verantwoordelijk, en de Verkoper kan geen enkele aansprakelijkheid voor schade aanvaarden.
 5. Indien de geretourneerde goederen van de Klant, ondanks de juiste en beveiligde verpakking, beschadigd raken tijdens het vervoer van de Klant naar de Verkoper, zal de Verkoper enkel de verantwoordelijkheid kunnen nemen indien de afhaling en de levering door de Verkoper zijn geregeld en gefaciliteerd.
 6. Indien de Klant het artikel op kosten van de Klant naar de Verkoper heeft laten terugsturen, aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid en zal de Klant zijn/haar koeriersbedrijf moeten contacteren voor een eventuele vergoeding voor het verlies van de terugbetaling of een beroep moeten doen op de door hem/haar gekozen transportverzekering.

OPHAAL EN LEVERINGSKOSTEN:

 1. Indien de goederen binnen de eerste 180 dagen na de eigendom van de Klant gebrekkig worden, zal de Verkoper de goederen afhalen op een door de Klant opgegeven adres en ze gratis aan de Klant terugbezorgen.
 2. Na 180 dagen van eigendom zal Verkoper een kleine bijdrage in rekening brengen voor de directe kosten voor het ophalen en terugsturen van de goederen naar de Klant.
Afgelegen gebieden
 1. Voor klanten in sommige (ver)afgelegen gebieden kan de prijs van de uitgebreide garantie iets hoger zijn, vanwege de mogelijkheid van hogere afhaal- en herleveringskosten.
 2. De Klant zal deze prijs kunnen zien wanneer hij/zij zijn/haar adresgegevens invoert tijdens de checkout.

CASHBACK VOORWAARDEN

Als u na de garantieperiode geen gebruik heeft gemaakt van uw garantie, schrijf ons dan binnen een maand na de vervaldatum samen met een kopie van dit certificaat en uw originele aankoopfactuur. Wij sturen u dan een cheque voor 50% van de oorspronkelijke garantiekosten.


OVERDRACHT VAN DE GARANTIE

Gear4music moet per e-mail op de hoogte worden gebracht van de gegevens van de nieuwe eigenaar, inclusief naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, binnen 30 dagen na de verkoop van het item. Als u dit niet doet, vervalt de garantie en kan de nieuwe eigenaar geen enkele aanspraak maken op de garantie. Cashback na de garantieperiode is niet geldig wanneer een garantie is overgedragen.


PRODUCTEN IN BRUIKLEEN

Indien producten die onder deze garantie vallen niet binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen bij Gear4music worden gerepareerd, dan kan de klant een gratis leenartikel aanvragen. Het product in bruikleen is niet bedoeld als een directe vervanging en kan mogelijkerwijs niet dezelfde prijs of eigenschappen hebben als het oorspronkelijke product, maar het zal een vergelijkbare functionaliteit hebben (bijvoorbeeld als uw digitale piano breekt, kunnen wij u een ander type digitale piano lenen totdat uw product is gerepareerd, of totdat wij overeenstemming hebben bereikt over een vervangend model of cashback zoals beschreven in dit beleid). Artikelen in bruikleen blijven te allen tijde eigendom van Gear4music, maar moeten door de Klant verzekerd worden tegen diefstal en schade.


VERVANGENDE PRODUCTEN

Indien een artikel niet binnen 60 dagen kan worden gerepareerd, dan wordt een gelijkwaardig vervangend artikel met vergelijkbare functionaliteit geleverd. Vervangende producten zijn niet noodzakelijkerwijs nieuw, maar zijn volledig functioneel en niet ouder dan het artikel dat ze vervangen. Vervangende producten zullen niet duurder zijn dan het product dat ze vervangen. De geschiktheid van vervangende producten zal met de Klant worden besproken, maar de uiteindelijke beslissing over hun geschiktheid zal door Gear4music worden genomen.

Elke reparatie of vervanging van een defect product zal deze garantie niet verlengen of vernieuwen na de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie.


CASH DISCOUNT

Als na een succesvolle claim binnen de garantieperiode geen geschikt vervangend artikel niet kan worden geleverd zoals hierboven beschreven, of het voorgestelde vervangende product een aanzienlijk andere specificatie heeft dan het oorspronkelijke product dat niet aanvaardbaar is voor de Klant, dan zal een terugbetaling in contanten worden aangeboden na toepassing van de afschrijving op basis van de onderstaande percentages van de oorspronkelijke aankoopprijs:

1ste jaar: 100%, 2e jaar: 70%, 3e jaar: 45%, 4e jaar: 30%, 5e jaar: 20%, 6e jaar: 15%.

De prijs van de uitgebreide garantie wordt niet terugbetaald.

Artikelen die zijn vervangen of waarvoor een contante korting is betaald, worden eigendom van Gear4music.


ANNULERING VAN DE GARANTIEPOLIS

De garantiepolis kan op elk moment worden geannuleerd en er wordt een pro rata korting gegeven op basis van de resterende tijd van de polis. De garantiepolis kan echter niet worden geannuleerd als er al een claim is ingediend.


UITSLUITINGEN VAN GARANTIE:

Deze garantie is bedoeld om defecten van de fabrikant te dekken. Als het artikel faalt om een reden die niet te wijten is aan een defect van de fabrikant, met inbegrip van een van de volgende redenen, dan is deze garantie niet geldig:

 • Misbruik of verkeerde behandeling
 • Het product wordt gebruikt voor iets waarvoor het niet is ontworpen (misbruik)
 • Slijtage die verder gaat dan de ontwerpintenties van het product
 • Ongunstige milieuomstandigheden
 • Het product is gewijzigd of aangepast
 • De fout werd veroorzaakt door het gebruik van accessoires of aanvullende onderdelen die niet specifiek gecertificeerd zijn door de fabrikant van het product
 • Er is een ongeschikte voeding of batterij gebruikt
 • Onvoldoende zorg en onderhoud

AFGELEGEN GEBIEDEN

Voor klanten in sommige afgelegen gebieden kan de prijs van de uitgebreide garantie iets hoger zijn, vanwege de mogelijkheid van hogere ophaal- en herleveringskosten. U kunt deze prijs zien wanneer u uw adresgegevens invoert bij het afrekenen.


OVERIGE INFORMATIE

Onder de recente wetgeving zijn wij verplicht u erop te wijzen dat u niet tegelijkertijd met de aankoop van uw goederen een verlengde garantie hoeft aan te schaffen. U heeft het recht om uzelf te oriënteren en wij moedigen u actief aan om dit te doen. Deze garantie wordt verstrekt als extra service aan onze klanten, en we vinden het echt de moeite waard, omdat het zo weinig geld kost!

Deze garantie is een exclusieve aanbieding en wordt beheerd en financieel ondersteund door Gear4music Limited. Deze garantie is geen verzekeringspolis, en we raden u aan om uw goederen ook te verzekeren tegen diefstal en schade.

Bij de aankoop van een product, bent u beschermd door de wetgeving zoals de Sale of Goods Act 1979 (zoals gewijzigd). Als het product bij verkoop niet van bevredigende kwaliteit is of niet geschikt is voor het doel, heeft u recht op reparatie of vervanging voor maximaal 6 jaar. Binnen de eerste 6 maanden moet de detailhandelaar bewijzen dat de goederen die u hebt gekocht aan de nodige normen voldeden. Na de eerste 6 maanden is het aan u om te bewijzen dat het product bij levering defect was: dit kan betekenen dat u gerechtelijke stappen moet ondernemen. Meer informatie over consumentenrechten kunt u opvragen bij uw plaatselijke diensten voor handelsnormen. Verdere richtlijnen met betrekking tot de Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 vindt u hier.

Hoewel de Sales of Goods Act 1979 u in zeer specifieke omstandigheden dekt, mocht uw apparatuur na aankoop fout gaan, is deze niet zo uitgebreid als onze uitgebreide garantie, en deze garantie zal de stress en het gedoe van het indienen van een claim na de standaard garantieperiode van de fabrikant wegnemen.